Regulamin rezerwacji i płatności

&1

Dokonanie rezerwacji przez osobę zamawiającą pobyt jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

&2

Rezerwacji można dokonać drogą mailową lub telefoniczną.

&3

Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% opłaty za cały pobyt w ciągu 3 dni na konto Domu Wczasowego Schodno13.

&4

Brak wpłaty zadatku w terminie podanym w §3 niniejszego regulaminu będzie skutkowało automatycznym anulowaniem rezerwacji.

&5

W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji zadatek:
1. Przy zgłoszeniu rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem
zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w całości na wskazane konto,
2. Przy zgłoszeniu od 29 dnia przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu
– nie jest zwracany.
3. Rezygnacja wymagana jest w formie pisemnej z podaniem numeru konta, na który ma być zwrócona kwota zadatku.

&6

Uregulowania całości należności za pobyt, należy dokonać z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu na miejscu (gotówką) bądź przelewem na konto.

&7

W przypadku skrócenia, rezygnacji lub innych czynności wpływających na zmianę warunków potwierdzonej rezerwacji, w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata, zgodna ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, nie podlega częściowemu zwrotowi.

&8

Niestawienie się do godziny 24:00 po uzgodnionym w rezerwacji dniu wjazdu i bez powiadomienia jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i przepadkiem zadatku na rzecz Domu Wypoczynkowego Schodno13.

&9

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł, która po pozytywnym odbiorze Domu Wypoczynkowego jest zwracana.

&10

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z ich winy lub z winy obecnych dzieci i zwierząt. Zastrzegamy sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.